Selecteer een pagina

Privacy- en cookieverklaring

13 mei 2018

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Doublit Software & Multimediadesign u over de wijze waarop Doublit Software & Multimediadesign persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Doublit Software & Multimediadesign persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als Doublit Software & Multimediadesign persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe Doublit Software & Multimediadesign omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Doublit Software & Multimediadesign, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als klant, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Doublit Software & Multimediadesign.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Doublit Software & Multimediadesign

Doublit Software & Multimediadesign hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van klanten, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. Doublit Software & Multimediadesign verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doublit Software & Multimediadesign is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met Doublit Software & Multimediadesign, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Leeswijzer privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgedeeld in verschillende onderdelen. De hoofdlijnen zijn als eerste beschreven. Meer details zijn steeds te lezen door op Lees meer te klikken.

Welke persoonsgegevens verzamelt Doublit Software & Multimediadesign en wat wordt er mee gedaan?

Doublit Software & Multimediadesign verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld klanten, nieuwsbriefontvangers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Doublit Software & Multimediadesign verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Doublit Software & Multimediadesign verwerkt zijn:

• Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)

Doublit Software & Multimediadesign verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Lees meer over welke persoonsgegevens Doublit Software & Multimediadesign verzamelt en wat er mee gedaan wordt

Deze doeleinden zijn: het beheren van de klantenadministratie en de financiële administratie, het voeren van acties voor nieuwe producten en opdrachtenwerving en gericht informeren over verschillende aandachtsgebieden en veranderingen.

Klanten

Doublit Software & Multimediadesign verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer en financiële gegevens voor:

• Het aangaan van een contract en de daarbij behorende rechten en plichten
• Het beheren van de klantenadministratie
• Het beheren van de financiële administratie
• Het gericht verzenden van informatie over producten en vernieuwingen
• Het gericht aanbieden van offertes

Nieuwsbriefontvangers

Doublit Software & Multimediadesign verwerkt uw e-mailadres en datum van registratie voor:

• Het verzenden van mailings waar u zich voor hebt aangemeld

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt Doublit Software & Multimediadesign alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

• Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
• Het gericht aanbieden van offertes

Hoe lang bewaart Doublit Software & Multimediadesign uw persoonsgegevens?

Doublit Software & Multimediadesign bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe gaat Doublit Software & Multimediadesign om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen Doublit Software & Multimediadesign of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
Doublit Software & Multimediadesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Lees meer over hoe Doublit Software & Multimediadesign omgaat met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen Doublit Software & Multimediadesign worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de werkorganisatie van Doublit Software & Multimediadesign.

Binnen Doublit Software & Multimediadesign bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend beheerd door medewerkers van Doublit Software & Multimediadesign. Voor alle medewerkers is tweestapsauthenticatie verplicht.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. Doublit Software & Multimediadesign neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens door profilering of enige andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Doublit Software & Multimediadesign en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer Doublit Software & Multimediadesign persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben Doublit Software & Multimediadesign en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Datalekken

Eventuele datalekken of het vermoeden daarvan worden binnen 72 uur gemeld aan de privacy-toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokken personen om wiens gegevens het gaat.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Doublit Software & Multimediadesign verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Lees meer over wat uw rechten zijn

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen per e-mail (info@doublit.nl) of post (Lansiersweg 9, 3902JE Veenendaal) Houd er rekening mee dat Doublit Software & Multimediadesign in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om toestemming in te trekken (Recht van verzet) waarmee u bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als het gaat om commerciële doeleinden of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Doublit Software & Multimediadesign u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doeleinde.

Houd er rekening mee dat Doublit Software & Multimediadesign in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.

Websitebezoekgegevens en cookies

In het interne beheersysteem van de website van Doublit Software & Multimediadesign worden enkele algemene websitebezoekgegevens opgeslagen (waaronder het tijdstip van bezoek en het IP-adres van uw computer). Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Doublit Software & Multimediadesign anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens blijven van Doublit Software & Multimediadesign en worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over websitebezoekgegevens en cookies

Gebruik van cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Doublit Software & Multimediadesign maakt op de website(s) gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies om anonieme informatie te krijgen over het gebruik van de website. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit en de werking van de website te verbeteren.
Doublit Software & Multimediadesign maakt op de website(s) geen gebruik tracking van cookies. Tracking cookies zijn cookies die individueel surfgedrag volgen.

Doublit Software & Multimediadesign maakt geen gebruik van meetpixels van Google of Facebook.

Facebook 

Op de website is een knop opgenomen die leidt naar onze pagina op het sociale netwerk Facebook. Dit is een externe link en hiervan wordt door Doublit Software & Multimediadesign niets bijgehouden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Doublit Software & Multimediadesign kunt u contact opnemen met Doublit Software & Multimediadesign info@doublit.nl of per post via Lansiersweg 9, 3902JE Veenendaal. Graag helpen wij u verder.

Wijzigingen privacybeleid

Doublit Software & Multimediadesign streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Versie mei 2018